detail_news

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

389

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2567)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ด้วยศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท สังกัด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
2. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
3. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมหลักฐานรับรองการทำงาน
4. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
5. มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel,Power Point, Internet และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง และพร้อมที่จะเรียนรู้โปรแกรมระบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ ความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตผล
7. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/KKUcomplex/ หรือเว็บไซต์ https://asset.kku.ac.th
และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด และติดรูปเรียบร้อย  จำนวน 1 ชุด
2.  สำเนาแสดงผลการศึกษา  จำนวน 1 ชุด
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)    จำนวน 1 ชุด
7. หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ
    หนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ https://www.facebook.com/KKUcomplex/ หรือเว็บไซต์ https://asset.kku.ac.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น        

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือก

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

1. สำเนาหนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว  จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. หากเป็นชายต้องมีสำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ
    สำเนาหนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร  จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จำนวน 1 ชุด
6. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

หมายเหตุ : 
1. ผู้สมัครที่ไม่นำเอกสารตามข้อ 1. – 7. ไปให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหากตรวจพบในภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือ ทุจริตในการสอบให้สิ้นสุดสัญญาจ้างนับแต่วันที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งให้พ้นสภาพ
โดยที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย
2. ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัครโดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัคร หรือศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่ต้น

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

1. ให้ผู้สอบมารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบ และไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าสอบหลังจากเวลาสอบที่กำหนดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผ่านไปแล้ว 30 นาที
2. ผู้สอบต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ผู้สอบสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด หรือรองเท้าแตะเข้าห้องสอบเด็ดขาด

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

ผู้ได้รับการคัดเลือกในอันดับสำรองจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก หากมีการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีสำรองใหม่แล้ว ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ระยะเวลาการจ้าง

เป็นไปตามประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2565) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การบริหารงานบุคคล และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

--ใบสมัครงานพนักงานวิสาหกิจ
9/2567-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


วันที่โพส 2024-04-19 04:00:02

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »