เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Centre for Asset Management Khon Kaen University

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โดยมีศักยภาพที่สามารถตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ”

พันธกิจ – Mission

Translate »