detail_news

ผู้ได้รับสิทธิเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

169

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1500/2567) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1246/2567) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับสิทธิประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4397/2567 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรับสิทธิเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ บริษัท ศรีบราวน์ จำกัด

 ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก จักต้องดำเนินการยื่นแบบการปรับปรุงก่อสร้างโดยละเอียด
แก่มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินการขออนุมัติหลักการให้สิทธิใช้พื้นที่ต่อไป

1500/2567-รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพส 2024-06-20 06:36:47

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »