บุคลากร – ฝ่ายงาน

บุคลากร – ฝ่ายงาน

ผู้อำนวยการ

ผศ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร

ผู้อำนวยการศูนย์
บริหารจัดการทรัพย์สิน


อีเมล paitpr@kku.ac.th

โทร 50701

รองผู้อำนวยการ

นางสาวอ้อยใจ พรมศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


อีเมล oyjapr@kku.ac.th

โทร 50710

ดร. จงกล พลตรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายได้


อีเมล asset@kku.ac.th

โทร 42113

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวจริญญา ศรีเดช

นักวิชาการโภชนาการ

พื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลสัญญา

 • ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (ส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ)
 • สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (TCDC)
 • โครงการยูเซนเตอร์

อีเมล charinya@kku.ac.th

โทร 42780

นางสาววิชชุดา จันทรชัยโรจน์

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลสัญญา

 • ร้านกาแฟ
 • ร้านค้าใต้หอพัก
 • แฟลตบุคลากรหนองแวง 
 • พื้นที่จอดรถอาคารที่จอดรถ 1

อีเมล -

โทร 50708

นายธน อุดมธนานันต์

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลสัญญา

 • ร้านค้าหน้าอาคารสำนักหอสมุด
 • ธนาคารและสถาบันการเงิน
 • ร้านค้าหน้าอาคารสำนักหอสมุด
 • พื้นที่ลานจอดรถ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 

อีเมล tanaud@kku.ac.th

โทร 50707

นางสาวรัตนาภรณ์ กาจุ๊ด

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลสัญญา

 • เครื่องพิมพ์เอกสาร Double A 
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  
 • หอพักนักศึกษาอินเตอร์ (หอ 4 หลัง)
 • หอพักนักศึกษา (หอ 8 หลัง)
 • หอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง)
 • ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

อีเมล rattka@kku.ac.th

โทร 50707

นางสาววันทนีย์ เขียวสด

พนักงานขายและการตลาด

พื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลสัญญา

 • ร้านค้าอาคารช่อกัลปพฤกษ์
 • ร้านค้าบริเวณอาคารชั้นเดียว ข้างอาคารสิริคุณากร
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
 • หอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง)
 • หอพัก วมว. คณะวิทยาศาสตร์   
 • พื้นที่ในความดูแลของศูนย์ฯ สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม), บึงสีฐาน
 • พื้นที่โฆษณา

อีเมล wantkh@kku.ac.th

โทร 42113

นางสาวสุชัญญา เขียนศิริ

พนักงานวางแผนธุรกิจ

พื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลสัญญา

 • อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (ติดต่อจองห้องประชุม, ห้องเรียน)
 • รถโดยสารสาธารณะ (รถตู้) บริเวณสวนรุกขชาติและคณะสหวิทยาการ  
 • ร้านค้าอาคารชั้นเดียว บริเวณสวนรุกขชาติ (Flash Express)
 • ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่ 11-12 
 • หอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง)
 • แฟลตบุคลากรหนองแวง 
 • ร้านขายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

อีเมล suchukh@kku.ac.th

โทร 42780

นางเบญจวรรณ ภิญโญศักดิ์

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลสัญญา

 • ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
 • ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

อีเมล benjpho@kku.ac.th

โทร 42113

นางสาววาสนา วิริยจารี

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลสัญญา

 • ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 
 • ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
 • ดูแลสัญญาร้านสะดวกซื้อ (7-11, Tops Daily)
 • ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ 

อีเมล wasawi@kku.ac.th

โทร 50707

นายคณิศร เกษมสุข

พนักงานจัดเก็บรายได้

พื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลสัญญา

 • จุดหาบเร่บริเวณโดยรอบศูนย์อาหารและบริการ ภายในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีการร้องเรียน
 • จุดผ่อนปรน ตลาดหนองแวง  (เช้า - เย็น)
 • ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (ส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ)
 • ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

อีเมล khanikas@kku.ac.th

โทร 42113

นางสาวจารุวรรณ ศรีจองแสง

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลสัญญา

 • ตลาดมอดินแดง (เช้า - เย็น)
 • พื้นที่จอดรถอาคารที่จอดรถ 1 

อีเมล jarsri@kku.ac.th

โทร 42113

นางสาวสิริวรรณ ชื่นชม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

พื้นที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ หน้าที่ ประจำโครงการบริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)


อีเมล -

โทร -

นายสุเมธี คามะดา

นักการออกแบบและตกแต่งพื้นที่

พื้นที่รับผิดชอบ

ออกแบบและจัดทำผังพื้นที่เช่าในความดูแลของศูนย์ฯ

อีเมล sumayka@kku.ac.th

โทร 42113

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ ผ่านวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี


อีเมล warapornpa@kku.ac.th

โทร 42780

นางสริญญา เต็งคิว

นักการเงินและบัญชี


อีเมล sarite@kku.ac.th

โทร 50709

นางสาวณัฏยา เรืองแหล่

ผู้ช่วยนักการเงินและบัญชี


อีเมล nattru@kku.ac.th

โทร 50709

นางสาวกลางเพ็ญ ไทยอ่อน

พนักงานพัสดุ


อีเมล klangpanth@kku.ac.th

โทร 42113

นางสาวลินดา คนสูง

พนักงานธุรการ


อีเมล lindkh@kku.ac.th

โทร 42114

นายธนาคารินทร์ มาลาศรี

ช่างซ่อมบำรุง


อีเมล thanma@kku.ac.th

โทร -

นายสยาม โคตรทุม

ช่างซ่อมบำรุง


อีเมล sayamkh@kku.ac.th

โทร -

นายเชิดชัย กิจขุนทด

ช่างซ่อมบำรุง


อีเมล chedki@kku.ac.th

โทร -

นางสาวรัฐกฤตา ภูมิบ้านค้อ

นักบัญชี


อีเมล ratkph@kku.ac.th

โทร 42113

นางสาวรัชนก เพิ่มวิลัย

นักวิชาการพัสดุ


อีเมล rutcpu@kku.ac.th

โทร 42113

- -

นิติกร


อีเมล -

โทร 42113

นางสาวลาวัลย์ โฮมชัยยา

พนักงานจ้างเหมาบริการ


อีเมล -

โทร -

นายวิรัตน์ เหล่าลิ้ม

พนักงานจ้างเหมาบริการ


อีเมล -

โทร -

นายสุรชัย ไชยสุข

พนักงานจ้างเหมาบริการ


อีเมล -

โทร -

นายสมศรี ภูวิชัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ


อีเมล -

โทร -

นายยุทธพงษ์ มะลิวัลย์

ช่างซ่อมบำรุง


อีเมล -

โทร -

Translate »