บุคลากร – ฝ่ายงาน

บุคลากร – ฝ่ายงาน

ผู้อำนวยการ

ผศ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร

ผู้อำนวยการศูนย์
บริหารจัดการทรัพย์สิน


อีเมล paitpr@kku.ac.th

โทร 50701

รองผู้อำนวยการ

นางสาวอ้อยใจ พรมศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


อีเมล oyjapr@kku.ac.th

โทร 50710

ดร. จงกล พลตรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายได้


อีเมล asset@kku.ac.th

โทร 42113

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวจริญญา ศรีเดช

นักวิชาการโภชนาการ

พื้นที่รับผิดชอบ

 • สัญญายูเซนเตอร์
 • สัญญาสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI)
 • สัญญาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (TCDC)

อีเมล charinya@kku.ac.th

โทร 42780

นางสาววิชชุดา จันทรชัยโรจน์

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

 • สัญญาร้านกาแฟ
 • สัญญาร้านค้าใต้หอพัก

อีเมล -

โทร 50708

นายธน อุดมธนานันต์

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

 • ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
 • ร้านสะดวกซื้อ
 • ร้านค้าหน้าอาคารสำนักหอสมุด
 • พื้นที่ลานจอดรถภายในศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 
 • พื้นที่ลานจอดรถภายในศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ) 

อีเมล tanaud@kku.ac.th

โทร 50707

นางสาวรัตนาภรณ์ กาจุ๊ด

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

 • หอพักนักศึกษาวรอินเตอร์ (หอินเตอร์) 4 หลัง
 • หอพักนักศึกษา 8 หลัง
 • หอพักนักศึกษา 9 หลัง
 • เครื่องพิมพ์เอกสาร Double A

อีเมล rattka@kku.ac.th

โทร 50707

นางสาววันทนีย์ เขียวสด

พนักงานขายและการตลาด

พื้นที่รับผิดชอบ

 • ร้านค้าหน้าสถานีตำรวจภูธรย่อย มข.
 • อาคารหน้าตึกสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
 • อาคารหน้าอัฐจรรย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 • ร้านค้าอาคารช่อกัลปพฤกษ์
 • พื้นที่ในความดูแลของศูนย์ฯ สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม), บึงสีฐาน
 • พื้นที่โฆษณา

อีเมล wantkh@kku.ac.th

โทร 42113

นางสาวสุชัญญา เขียนศิริ

พนักงานวางแผนธุรกิจ

พื้นที่รับผิดชอบ

 • อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (ติดต่อจองห้องประชุม, ห้องเรียน)
 • สัญญารถโดยสารสาธารณะ (รถตู้) บริเวณสวนรุกขชาติ
 • สัญญา Flash Express บริเวณสวนรุกขชาติ

อีเมล suchukh@kku.ac.th

โทร 42780

นางเบญจวรรณ ภิญโญศักดิ์

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

 • ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
 • ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)

อีเมล benjpho@kku.ac.th

โทร 42113

น.ส.วาสนา วิริยจารี

พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

พื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)

ดูแลสัญญาร้านสะดวกซื้อ (7-11, Tops Daily)


อีเมล wasawi@kku.ac.th

โทร 50707

- -

พนักงานจัดเก็บรายได้

พื้นที่รับผิดชอบ

-

อีเมล -

โทร 42113

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ ผ่านวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี


อีเมล warapornpa@kku.ac.th

โทร 42780

นางสริญญา เต็งคิว

นักการเงินและบัญชี


อีเมล sarite@kku.ac.th

โทร 50709

นางสาวณัฏยา เรืองแหล่

ผู้ช่วยนักการเงินและบัญชี


อีเมล nattru@kku.ac.th

โทร 50709

นางสาวกลางเพ็ญ ไทยอ่อน

พนักงานพัสดุ


อีเมล klangpanth@kku.ac.th

โทร 42113

นางสาวลินดา คนสูง

พนักงานธุรการ


อีเมล lindkh@kku.ac.th

โทร 42114

นายธนาคารินทร์ มาลาศรี

ช่างซ่อมบำรุง


อีเมล thanma@kku.ac.th

โทร -

นายสยาม โคตรทุม

ช่างซ่อมบำรุง


อีเมล sayamkh@kku.ac.th

โทร -

นายเชิดชัย กิจขุนทด

ช่างซ่อมบำรุง


อีเมล chedki@kku.ac.th

โทร -

- -

นักบัญชี


อีเมล -

โทร 42113

- -

นักวิชาการพัสดุ


อีเมล -

โทร 42113

- -

นิติกร


อีเมล -

โทร 42113

Translate »