detail_news

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้า บูธชั่วคราว จุดผ่อนปรน ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ และตลาดมอดินแดง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567

533

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 474/2567)  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้า บูธชั่วคราว จุดผ่อนปรนภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ และตลาดมอดินแดง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 284/2567) ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า บูธชั่วคราว จุดผ่อนปรน ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ และตลาดมอดินแดง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 19 ราย จำนวน 20 พื้นที่ จากจำนวนพื้นที่ว่างทั้งหมด 57 พื้นที่ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สิทธิใช้พื้นที่ในการประกอบกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้
      1. กำหนดระยะให้สิทธิใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

      2. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1233/2561) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านค้า (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2)

      3. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 284/2567) ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 ตามข้อ 6.6 และลงนามใบบันทึกข้อตกลงการรับสิทธิใช้พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. เท่านั้น ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ และผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะต้องชำระค่าบำรุงสถานที่รายเดือนทุกเดือนหลังจากนั้นเป็นต้นไป โดยกำหนดให้ชำระภายในวันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ และชำระค่าสาธารณูปโภคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายในเวลาที่ระบุในใบแจ้งหนี้ประจำเดือนนั้น

      4. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ จักต้องวางหลักประกันความเสียหาย เป็นจำนวนเงินสามเท่าของค่าบำรุงสถานที่รายเดือน และต้องวางหลักประกันมาตรวัดกระแสไฟฟ้าและและน้ำประปา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ถ้ามี) โดยนำหลักประกันดังกล่าวมาวางในวันชำระตามข้อ 3. พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสิทธิใช้พื้นที่ในวันเดียวกัน

      5. ผู้ได้รับสิทธิจะต้องดำเนินการตรวจโรคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 284/2567) ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 ข้อ 9.4 และต้องยื่นผลตรวจโรคเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรับสิทธิใช้พื้นที่ ในวันชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 9. ในกรณีที่ไม่สามารถนำผลตรวจโรคฉบับจริง มาแสดงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับผลตรวจจากแพทย์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านการตรวจโรคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

      6. กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ มีความประสงค์จะขอยกเลิกกิจการก่อนครบกำหนดระยะเวลาให้สิทธิ ตามบันทึกข้อตกลงฯ หากผู้รับสิทธิดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 4 เดือน มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันความเสียหายทั้งหมดโดยไม่คืนแก่ผู้รับสิทธิ แต่หากผู้รับสิทธิประสงค์จะยกเลิกกิจการหลังประกอบกิจการเป็นระยะเวลามากกว่า 4 เดือน มหาวิทยาลัยจะคืนหลักประกันความเสียหายให้ก็ต่อเมื่อผู้รับสิทธิ
ส่งมอบพื้นที่คืนในสภาพเรียบร้อย กรณีผู้รับสิทธิก่อให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เกิดมีภาระหนี้สินใดๆ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการหักหลักประกันความเสียหายเพื่อเป็นการชดเชยก่อนคืนหลักประกัน หากยังไม่เพียงพอ ผู้รับสิทธิจะต้องรับผิดชอบชำระจนหมดสิ้น

      7. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกการให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 2. รวมถึงข้อกำหนด ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎระเบียบอื่นใดของมหาวิทยาลัย ที่บังคับอยู่ในปัจจุบัน
หรืออาจมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ

อ่านประกาศเพิ่มเติม 

474/2567-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้า บูธชั่วคราว จุดผ่อนปรน ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ และตลาดมอดินแดง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567
284/2567-รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า บูธชั่วคราว จุดผ่อนปรน ภายในบริเวณ ศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ และตลาดมอดินแดง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567

 


วันที่โพส 2024-02-22 03:58:13

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »