detail_doc

คู่มือปฏิบัติงาน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำ หน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตามบัญญัติกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 (ออกตามพระราชบัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)


วันที่โพส 2022-06-11 07:14:30

เอกสารเผยแพร่


Translate »