detail_news

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขจำหน่ายอาหารหรือสินค้าประเภทหาบเร่ แผงลอย บริเวณรอบบึงสีฐาน และอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

447

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1130/2567) เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขจำหน่ายอาหารหรือสินค้าประเภทหาบเร่ แผงลอย บริเวณรอบบึงสีฐาน และอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสม เกิดความปลอดภัยในการใช้พื้นที่และการจราจร บริเวณรอบบึงสีฐาน และอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการจำหน่ายอาหารหรือสินค้าประเภทหาบเร่ แผงลอย ภายในหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2567 ข้อที่ 11 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

กำหนดพื้นที่ผ่อนปรน (แผนผังพื้นที่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

พื้นที่ A บริเวณบึงสีฐาน (ฝั่งทิศตะวันออก)

พื้นที่ B บริเวณลานปูนทางเข้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก (ฝั่งทิศตะวันตก)

พื้นที่ C บริเวณลานป่าดู่ ทิศใต้ของอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร

พื้นที่ D บริเวณลานกิจกรรม ฝั่งทิศใต้ของอาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดการ / อัตราค่าธรรมเนียมพื้นที่ / ข้อปฏิบัติต่าง ๆ

ดาวน์โหลดได้ที่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1130/2567-หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขจำหน่ายอาหารหรือสินค้าประเภทหาบเร่ แผงลอย บริเวณรอบบึงสีฐาน และอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดได้--ใบสมัครร้านค้าหาบเร่

 

 


วันที่โพส 2024-05-16 10:55:19

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »