detail_news

รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการ หอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

262

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 671/2567) เรื่อง โครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการ หอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบกิจการดำเนินการบริหารจัดการ หอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยให้สิทธิระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2572 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

 1. ติดต่อขอซื้อเอกสารชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
  ตั้งแต่วันประกาศ – 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

 2. ยื่นเอกสารข้อเสนอ (ซองที่ 1 – 3) วันที่ 18 เมษายน 2567
  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

 3. ประกาศผลการคัดกรองเบื้องต้น ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567
  ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.asset.kku.ac.th

 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
  ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.asset.kku.ac.th

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
กำหนดให้ผู้ซื้อเอกสารสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรถึงศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
ได้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยศูนย์ฯ จะตอบคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2567
โดยคำตอบจากศูนย์ฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นจะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการเพื่อข้อเสนอโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการ
หอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยละเอียดก่อนซื้อเอกสาร และถือว่ารับทราบเงื่อนไขและรายละเอียดแล้ว
โดยไม่ถือเป็นเหตุอ้างเพื่อขอคืนค่าซื้อเอกสารได้    

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043 – 009700 ต่อ 50707, 42113 ในวันและเวลาราชการ
E – mail : Rattka@kku.ac.th
พิกัด Location https://maps.app.goo.gl/1NDa9YEDfZcrW66H6

 

ดาวน์โหลดประกาศ … 671/2567-โครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการ หอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  


วันที่โพส 2024-03-15 04:21:22

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »