detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า บูธชั่วคราว จุดผ่อนปรน ภายในบริเวณ ศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ และตลาดมอดินแดง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567

670
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 284/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า บูธชั่วคราว จุดผ่อนปรน ภายในบริเวณ
ศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ และตลาดมอดินแดง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567

ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
1. ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
2. ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
3. โครงการบริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ตลาดมอดินแดง)

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

  • กรณีบุคคลธรรมดา
   • เอกสารแสดงความประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด จำนวน 1 ชุด
   • เอกสารเกี่ยวกับแผนการดำเนินกิจการ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด จำนวน 1 ชุด
   • เอกสารเสนอผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด จำนวน 1 ชุด
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
   • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
   • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไป
    ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
   • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมผมปลอม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ต่อเอกสารแสดงความประสงค์ 1 ชุด  
   • สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรหรือรางวัลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
   • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ยกเว้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • กรณีเป็นนิติบุคคล
   • เอกสารแสดงความประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด จำนวน 1 ชุด  
   • เอกสารแผนการดำเนินกิจการ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด จำนวน 1 ชุด
   • เอกสารเสนอผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด จำนวน 1 ชุด
   • กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและรายนามหุ้นส่วน(นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ ไม่เกินระยะเวลา 1 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด
   • กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ(นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือไม่เกินระยะเวลา 1 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
   • สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรหรือรางวัลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
   • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิติบุคคล (ยกเว้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • กรณีมอบอำนาจ
   • หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย(ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการมาดำเนินการแทน)  จำนวน 1 ชุด
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
   • สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด
   • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครคัดเลือก
ยื่นเอกสารสมัคร วันที่ 31 ม.ค. – 6 ก.พ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ วันที่ 9 ก.พ. 2567 ผ่าน Facebook Page และ Website
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ วันที่ 14 – 16 ก.พ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์
ชำระค่าธรรมเนียม วันที่ 27 – 29 ก.พ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ วันที่ 22 ก.พ. 2567 ผ่าน Facebook Page และ Website


วันที่โพส 2024-01-31 10:22:40

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »