detail_news

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อทดลองขายสำหรับร้านค้าภายในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)

415
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อทดลองขายสำหรับร้านค้าภายในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)
 
มีผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 18 ราย จากจำนวนพื้นที่ว่างทั้งหมด จำนวน 39 พื้นที่
 
โดยให้สิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อทดลองขายในการประกอบกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้
✅ 1. กำหนดระยะเวลาให้สิทธิการใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อประกอบกิจการ
เป็นระยะเวลา 1 เดือน 17 วัน (วันที่ 15 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567)
✅ 2. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1233/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านค้า
✅ 3. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิการใช้พื้นที่ชั่วคราว จะต้องชำระค่าใช้พื้นที่ชั่วคราวเดือนมกราคม 2567 และเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ
✅ 4. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิการใช้พื้นที่ชั่วคราว จะต้องชำระค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 

วันที่โพส 2024-01-12 09:32:38

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »