detail_news

รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารและสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

357
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2652/2566) เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารและสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
 
‼️‼️ รับสมัคร (ออนไลน์) เท่านั้น ‼️‼️
ตั้งแต่วันนี้ – 12 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.
✅ กดลิ้งค์ : https://kku.world/atta6
 
สถานที่จำหน่ายมีทั้งหมด 6 จุดดังนี้
1. สวนรุกขชาติ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) เฉพาะประเภทสินค้าทั่วไป
2. ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) เฉพาะประเภทสินค้าทั่วไป
3. ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1) เฉพาะประเภทสินค้าทั่วไป
4. อาคารพลศึกษา เฉพาะประเภทสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
5. หอศิลปวัฒนธรรม (พื้นที่สำหรับจัดระเบียบผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย)
6. อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ (Sports complex) (พื้นที่สำหรับจัดระเบียบผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย)
 
ทั้งนี้ สถานที่จำหน่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. กรณีประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทั่วไป 

1.1 เอกสารแสดงความประสงค์

ดาวน์โหลด --ใบสมัครสินค้าทั่วไป

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร     จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

2.1 เอกสารแสดงความประสงค์ 

ดาวน์โหลด --ใบสมัครอาหาร

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร      จำนวน 1 ฉบับ

2.3 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไป      จำนวน 1 ฉบับ

โดยต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการตรวจจากแพทย์

3. กรณีประกอบกิจการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

3.1 เอกสารแสดงความประสงค์ --ใบสมัครสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ดาวน์โหลด

3.2 ตัวอย่างบูธกิจกรรม

กำหนดการจัดสรรพื้นที่ (เลือกล็อค)

ผู้สมัครที่ยื่นความประสงค์ออนไลน์และได้รับอีเมลยืนยันการสมัครแล้ว จักต้องนำอีเมลดังกล่าวมาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามวันและเวลา ดังนี้

  1. กิจการประเภทสินค้าทั่วไป วันที่ 14 ธันวาคม 2566

ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 09.30 น. เริ่มจัดสรรพื้นที่ เวลา 09.30 – 12.00 น.

      2. กิจการประเภทอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 14 ธันวาคม 2566

ลงทะเบียน เวลา 13.00 – 13.30 น. เริ่มจัดสรรพื้นที่ เวลา 13.30 – 16.00 น.


วันที่โพส 2023-12-08 08:58:15

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »