detail_news

รับสมัครคัดเลือกโครงการจัดหาผู้จัดงาน (Organizer) เพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่อาหาร สินค้า และบริการต่าง ๆ ในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566

806

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2487/2566) เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกโครงการจัดหาผู้จัดงาน (Organizer) เพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่อาหาร สินค้า และบริการต่าง ๆ ในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชน ตลอดจนเกิดแรงขับเคลื่อนกระตุ้นศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการจัดพื้นที่ในการจำหน่ายกระทง อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าและบริการทั่วไป รถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) และพื้นที่สำหรับให้บริการสวนสนุก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่มีมาช้านานดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข กระบวนการรับสมัคร และเข้ารับพิจารณาคัดเลือกผู้จัดงาน (Organizer) ดังนี้

พื้นที่ดำเนินโครงการ พื้นที่จำหน่ายอาหาร สินค้า และบริการต่าง ๆ ในงานสีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2566 พื้นที่โดยประมาณ รวมทั้งสิ้น 19,817 ตารางเมตร

 • พื้นที่ A ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 642 ตารางเมตร

  (เฉพาะผู้ประกอบการประเภทกระทงเท่านั้น)

 • พื้นที่ B ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 2,030 ตารางเมตร

  (เฉพาะผู้ประกอบการประเภทรถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) เท่านั้น)

 • พื้นที่ C ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 10,535 ตารางเมตร

  (ไม่กำหนดประเภทกิจการ เน้นความหลากหลายในพื้นที่)

 • พื้นที่ D ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 4,022 ตารางเมตร

  (เฉพาะผู้ประกอบการประเภทสวนสนุกเท่านั้น)

 • พื้นที่ E ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 2,588 ตารางเมตร
  (ไม่กำหนดประเภทกิจการ เน้นความหลากหลายในพื้นที่)

ผู้ยื่นข้อเสนอจักต้องจัดทำและนำเสนอข้อเสนอ 3 ประเภท ได้แก่

เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้จัดงาน (Organizer) จักต้องมีประสบการณ์และความ สามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ผ่านมา แสดงผลงานที่จำเป็นในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อจำหน่าย ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

 • ข้อเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal)

  • แนวคิดการออกแบบของการจัดงาน (Conceptual Design) และแบบเบื้องต้นของแผนผังภาพรวมภายในพื้นที่จัดงาน

  • รูปแบบในการประชาสัมพันธ์และแผนการตลาด

  • แผนการจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าแต่ละพื้นที่ รวมถึงประเภทสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย

  • แผนการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในงาน การจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่

  • แผนการจัดการระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และจัดการขยะ

 • ข้อเสนอทางการเงิน (Financial Proposal)

  • แสดงงบประมาณการรายรับ – รายจ่าย จากการบริหารพื้นที่

  • แสดงอัตราค่าเช่าที่คิดจากผู้ประกอบการ ในแต่ละพื้นที่โดยเฉลี่ย อัตราค่าเช่าต่ำสุดและสูงสุด

  • เสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหาวิทยาลัย ในรูปแบบผลประโยชน์คงที่ (Fixed rate) และ ผลประโยชน์ผันแปรตามรายได้ (Variable rate)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ

2487/2566-รับสมัครคัดเลือกโครงการจัดหาผู้จัดงาน (Organizer) เพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่อาหาร สินค้า และบริการต่าง ๆ ในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566

 

 


วันที่โพส 2023-10-31 11:18:53

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »