detail_news

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักการออกแบบและตกแต่งพื้นที่

2

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 13/2565) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักการออกแบบและตกแต่งพื้นที่  ตามประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2565) ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า นายสุเมธี คามะดา เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5-7 ตุลาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันรายงานตัวด้วย
1. ให้นำใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

13/2565-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักออกแบบและตกแต่งพื้นที่

วันที่โพส 2022-10-04 11:54:44

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »