detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

105

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1121/2567) เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 671/2567) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2567 เรื่อง โครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการ หอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2776/2567 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การยื่นเอกสารข้อเสนอได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 1 ราย คือ บริษัท มอดินแดง 2547 จำกัด

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หากไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศ  1121/67-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่โพส 2024-05-07 16:27:29

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »