detail_news

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

734

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2567) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
 
✅ ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า
จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท
สังกัด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565

1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

1.3 มีความรู้ และความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ด้านการบริหารธุรกิจพื้นที่เช่า

1.4 มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่า การบริหารจัดการสัญญา และการติดต่อประสานงาน

1.5 มีทักษะในเรื่องการประสานงานและการเจรจา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

1.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ และมีความคิดเชิงบวกในการทำงาน

1.7 มีความรู้ และความเข้าใจในการจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่เช่า

1.8 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟได้เป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ในรูปแบบ visualization ได้

1.9 สามารถเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตน

1.10 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 
วุฒิที่รับสมัคร
รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
 
กำหนดการรับสมัคร
1. ยื่นใบสมัคร – ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก – วันที่ 25 มีนาคม 2567
 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด และติดรูปเรียบร้อย  จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา   จำนวน 1 ชุด

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ชุด

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

6.  สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จำนวน 1 ชุด

7.  หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ หนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร   จำนวน 1 ชุด

8. เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 
หมายเหตุ : พร้อมเริ่มงานวันที่ 1 เมษายน 2567
 

วันที่โพส 2024-03-14 08:07:46

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »