detail_news

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง โครงการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอาคารของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5
ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 14/2565) – รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง โครงการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอาคารของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เงินเดือน เดือนละ 13,500 บาท
วุฒิที่รับสมัคร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า/ประปา/สุขาภิบาล/เครื่องปรับอากาศ/ และงานซ่อมแซ่มบำรุงอาคารทั่วไป
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ได้
สามารถตรวจเช็คและรายงานผล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และโครงสร้างอาคารพื้นฐานได้
มีประสบกาณ์ทำงานด้านช่างซ่อมบำรุง มาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีหนังสือรับรองการผ่านงาน
ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
กำหนดการ
– ยื่นเอกสาร วันนี้ – 27 ตุลาคม 2565
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 31 ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัคร https://kku.world/25wpn
ประกาศรับสมัคร https://kku.world/mihde

วันที่โพส 2022-10-17 11:09:08

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »