detail_news

โครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

375
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 39/2567) เรื่อง โครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบกิจการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้สิทธิระยะเวลา 3 ปีการศึกษา
.
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

1.1 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ล้างอัดภาพ มีห้องปฏิบัติการในการล้างและอัดขยายภาพ โดยสามารถแสดงภาพห้องปฏิบัติการ และรายการอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการได้

1.2  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมาไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีผลงานการถ่ายภาพงานพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 คน/1 งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งาน ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันประกาศ และมีเอกสารประกอบ คือ หนังสือรับรองผลงาน หรือสัญญาที่ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรือ สัญญาที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการในปัจจุบัน

1.3  ต้องมีอุปกรณ์ถ่ายภาพหมู่ไม่น้อยกว่า 2 อัฒจันทร์ในพื้นที่เดียวกัน และสามารถดำเนินการได้พร้อมกัน โดยยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น รูปถ่ายขณะปฏิบัติงาน หรือวิดีโอขณะการทำงาน           

1.4  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น ๆ เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

1.5  ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

1.6  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น และ/หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเข้าดำเนินกิจการถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference)

  1. หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ

2.1 ยื่นข้อเสนอซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1. จะต้องจัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินกิจการถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการเป็น 3 ซอง ดังนี้

                   (1) เอกสารแสดงคุณสมบัติและผลงานผู้ยื่นข้อเสนอ

                   (2) เอกสารข้อเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal)

                   (3) เอกสารข้อเสนอทางการเงิน (Financial Proposal)

2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นห้างหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุใน 3.2 หรือ 3.3 แล้วแต่กรณี

2.5 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

2.6 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอ (90 วัน) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                   (1) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                   (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

                   (3) เงินสด

             หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิในการดำเนินกิจการ จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา/ข้อตกลง หรือเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

2.7 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

                  (1) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                  (2) สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                  (3) เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้ประกอบการ ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านการเงินตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference)

ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอตามรายละเอียดที่กำหนดตามเอกสารข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference) โครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะต้องจัดทำข้อเสนอให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้เสนอโครงการให้ชัดเจน ในกรณีที่มีข้อเสนอเกี่ยวกับการเงิน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุให้ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง และผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ขอบเขตของงาน ร่างสัญญาการให้สิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจก่อนการยื่นซองเสนอ โดยให้ปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการโครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น”     

             เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเสนอราคาแสดงความประสงค์แล้ว จะถอนคืนหรือยกเลิกคำเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน หรือถอนคืนเพื่อมาแก้ไขใหม่ หรือขอเสนอเพิ่มเติมอีกไม่ได้

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1
(คอมเพล็กซ์) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์
043 – 009700 ต่อ 42113, 50707 ในวันและเวลาราชการ หรือ E – mail : tanaud@kku.ac.th และ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://asset.kku.ac.th

         ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการเพื่อข้อเสนอโครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยละเอียดก่อนซื้อเอกสาร และถือว่ารับทราบเงื่อนไขและรายละเอียดแล้ว โดยไม่ถือเป็นเหตุอ้างเพื่อขอคืนค่าซื้อเอกสารได้    

391/2567-โครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


วันที่โพส 2024-02-13 03:57:43

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »