แฟลตบุคลากรหนองแวง (Nong Waeng Personnel Flats)

แฟลตบุคลากรหนองแวง (Nong Waeng Personnel Flats)

แฟลตบุคลากรหนองแวง (Nong Waeng Personnel Flats) 

เพื่อให้บุคลากรสายผู้สอนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้เข้าพักอาศัยในแฟลตบุคลากรหนอง แวงเป็นกรณีพิเศษ ได้รับสวัสดิการด้านที่พักอาศัย และมีโอกาสได้พักอาศัยร่วมกันอันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างสาขาวิชาซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการทํางานด้านวิชาการและสามรารถสร้างผลงาน ด้านวิชากรที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ และการพิจารณาจัดสรรให้เข้าพักอาศัยในแฟลต บุคลากรหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

แบ่งพื้นที่เป็น 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร A และอาคาร B

ข้อ 1 ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรร

1.1 ผู้สมัครที่เข้าพักอาศัยในแฟลตและคู่สมรสจะต้องไม่มีบ้านหรือที่พักอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
1.2 ผู้สมัครจะต้องเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานหน่วยงานในกํากับ ตําแหน่งอาจารย์ ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
1.3 ผู้สมัครจะต้องเป็นอ
าจารย์ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
1.4 บุคคลที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เข้าพักอาศัยในแฟลตเป็นกรณีพิเศษ แขก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงในด้านต่าง ๆ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเชิญมาบรรยาย อบรม หรือเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

ข้อ 2 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรให้เข้าพักอาศัยในแฟลต สามารถเข้าพักอาศัยในแฟลตเป็น เวลาไม่เกิน 7 ปี และจะต้องชําระค่าบํารุงที่พักอาศัย โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการหักจากเงินเดือนหรือ ค่าตอบแทนของผู้เข้าพักอาศัยในแฟลต ชําระผ่านหน่วยงาน หรือชําระด้วยตนเอง ดังนี้

ข้อ 3 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรให้เข้าพักอาศัยในแฟลต สามารถเข้าพักอาศัยในแฟลตเป็น เวลาไม่เกิน 7 ปี และจะต้องชําระค่าบํารุงที่พักอาศัย โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการหักจากเงินเดือนหรือ ค่าตอบแทนของผู้เข้าพักอาศัยในแฟลต ชําระผ่านหน่วยงานหรือชําระด้วยตนเอง ดังนี้

 

อัตราค่าบํารุงห้องพักต่อเดือนให้ชําระค่าบํารุงห้องพักเพิ่มขึ้นทุกปี สําหรับห้องเดี่ยวให้ เพิ่มขึ้นอีกปีละ 250 บาท ห้องชุดให้เพิ่มขึ้นอีก ปีละ 400 บาท (ในกรณีที่ผู้พักอาศัยครบสัญญา 7 ปี และยื่นความประสงค์ขอขยายระยะเวลาพักอาศัย ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ตามความจําเป็นและความเหมาะสม)

กรณีส่วนเพิ่มเติมจากค่าบํารุงที่พักอาศัยของห้องชุดพิเศษ รายสัปดาห์ รายเดือน อาทิเช่น ค่าบริการทําความสะอาดรายวัน และบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 4 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรให้เข้าพักอาศัยในแฟลต ให้ชําระเงินประกัน ดังนี้
4.1
 ค่าประกันห้องพัก 5,000 บาท
4.2 
ค่าประกันกุญแจห้องพัก 300 บาท

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันเมือผู้เข้าพักอาศัยในแฟลตหมอสิทธิหรือยกเลิกการ พักอาศัย และพ้นจากข้อผูกพันทั้งปวงโดยไม่มีดอกเบี้ย และให้ผู้เข้าพักอาศัยติดต่อขอรับเงินค่าประกันคืน ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่หมดสิทธิ์ในการเข้าพักอาศัยในแฟลต หากพ้นเวลาที่กําหนดให้ถือว่าผู้เข้า พักอาศัยยินยอมให้นําเงินค่าประกันดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

สนใจสมัครเข้าพัก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
เบอร์โทร. 043-009-700 ต่อ 42113 หรือ 50707
Line@ : https://lin.ee/2c46wf4 

 

 

ข้อมูลร้านค้า

ศูนย์บริการ หอพัก
ชั้น -
ประเภทร้าน อาคาร
สถานะ ปกติ
วันทำการ ทุกวัน
ติดต่อ 043-009700 ต่อ 42113
- Last updated 08 / 02 / 2024 - View : 801

ข่าวสาร / โปรโมชั่น

NOT FOUND

Translate »