detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับสิทธิประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์

554

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1246/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับสิทธิประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ 1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

พื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 214.47 ตารางเมตร

– พื้นที่ใช้สอยสำหรับทำร้านอาหารและเครื่องดื่ม 104.70 ตารางเมตร

– พื้นที่ห้องประชุม 32.40 ตารางเมตร

– พื้นที่ห้องครัว 20 ตารางเมตร

– พื้นที่ภายนอกรอบอาคาร 57.37 ตารางเมตร

ข้อ 2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

2.2 ต้องดำเนินกิจการหรือรับผิดชอบด้วยตนเองเท่านั้น

2.3 ไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาททางคดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาก่อน หรือในปัจจุบัน หรือบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญาหรือทิ้งงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ บุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือโรคติดต่อที่เป็น อันตรายต่อสังคม

2.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

2.7 ไม่เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานกับหน่วยงานของรัฐ

2.8 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

2.9 กรณีบุคคลผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการตรวจร่างกายทั่วไป โดยต้องแสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลเท่านั้น และเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการยา

2.10 ต้องมีผลงานหรือประสบการณ์การบริหารจัดการพื้นที่ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า
1 ปี นับถึงวันประกาศ ในสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองผลงาน หรือเอกสารสัญญา

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอชื่อโครงการสอดคล้องกับสถานที่ และมีแผนการบริหารจัดการที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานประกอบการให้ดูสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อ 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 4. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแสดงความประสงค์

4.1 กรณีบุคคลธรรมดา

4.1.1 เอกสารแสดงความประสงค์ และเอกสารข้อเสนอ จำนวน 1 ชุดตามข้อ 9. ของข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด         
4.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.1.4 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล แสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไป จำนวน 1 ชุดที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์และเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4.1.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ และไม่สวมผมปลอม จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (โดยติดบนเอกสารแสดงความประสงค์)
4.1.6 สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตร จำนวน 1 ชุด หรือรางวัลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.1.7 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ยกเว้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

4.2 กรณีนิติบุคคล

4.2.1 เอกสารแสดงความประสงค์ และเอกสารข้อเสนอ จำนวน 1 ชุด ตามข้อ 9. ของข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4.2.2  กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและรายนามหุ้นส่วน (นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ ไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วน หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ  (ถ้ามี)
4.2.3    กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ (นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
4.2.4  สำเนาประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรหรือรางวัลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ
4.2.4  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อของนิติบุคคล (ยกเว้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
4.2.5  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     จำนวน 1 ชุด
4.2.6  สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน 1 ชุด

 

5. ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 5.1 รับเอกสารแสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ออกประกาศ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ได้ที่ https://asset.kku.ac.th หรือ https://www.facebook.com/KKUcomplex

ข้อ 5.2 ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์และเอกสาร ตามข้อ 9. ของข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการรับสิทธิเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 – 7  มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 15.30 น. ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-009 700 ต่อ 42113, 50707

ข้อ 5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน และ https://asset.kku.ac.th หรือ https://www.facebook.com/KKUcomplex

ข้อ 5.4 ผู้มีรายชื่อเข้ารับการพิจารณาตามข้อ 5.3 จักต้องนำเสนอตามข้อ 9. ของข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ต่อคณะกรรมการ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ. 5.5 ประกาศผลผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สิทธิดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน และ https://asset.kku.ac.th หรือ https://www.facebook.com/KKUcomplex 

อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลด 

1246/2567-รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับสิทธิประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์

 

TOR-ข้อกำหนดและขอบเขตงาน โครงการรับสิทธิเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


วันที่โพส 2024-05-30 07:13:06

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »