detail_news

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

224

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๗) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

………………………………

ตามที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

ปรากฏว่า นางสาวศศิตรา แก้วแก่นคูณ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

อันดับสำรอง

  • นางสาวสุธีมนต์ โสบุญมา
  • นายพงศธร สาผิว
  • นายเสกสรรญ แก้วศิริ
  • นางสาวพัธชลิตา เทพแดง

ผู้ได้รับการคัดเลือกในอันดับสำรองจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากมีการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีสำรองใหม่แล้ว ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก (ยกเว้นอันดับสำรอง) ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น ๓ ศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและ
เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ (ให้นำใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน ๓ ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ชุด สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๓ ชุด และรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับไปในวันรายงานตัวด้วย

อนึ่ง ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครของบุคคลผู้สอบได้ทุกรายเมื่อเข้าปฏิบัติงาน หากพบว่าเป็นวุฒิปลอมจะถูกยกเลิกจ้างและ
ดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ฉบับที่ 11/2567-ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


วันที่โพส 2024-05-14 08:56:20

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »