detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

154

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๗)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานวิสาหกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้

๒. วัน เวลา วิธีการและสถานที่คัดเลือก

สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ห้องประชุม ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น ๓ (ฝั่งสำนักงาน) ศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
หน้าเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน  https://asset.kku.ac.th หรือ https://www.facebook.com/KKUcomplex/

๓.   เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๓.๑  สำเนาหนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว  จำนวน ๑ ชุด
๓.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๓.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๓.๔  หากเป็นชายต้องมีสำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ สำเนาหนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร จำนวน ๑ ชุด
๓.๕  สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด
๓.๖  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ผู้ที่ไม่นำเอกสารตามข้อ ๓.๑ – ๓.๖ ไปให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบคัดเลือกในวันทำการคัดเลือก
จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ตามข้อ ๑) หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และให้แจ้งบุคคลนั้นว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในครั้งนี้

อนึ่ง ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครของบุคคลผู้สอบได้ทุกรายเมื่อเข้าปฏิบัติงาน หากพบว่าเป็นวุฒิปลอมจะถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีตามกฎหมาย

๔.  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

๔.๑  ให้ผู้สอบมารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบและไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบตามข้อ ๒. ผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที
๔.๒  ผู้สอบต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ผู้สอบสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด หรือรองเท้าแตะเข้าสอบโดยเด็ดขาด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากไม่ไปเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์


วันที่โพส 2024-05-03 02:55:03

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »