detail_news

ผู้ได้รับสิทธิใช้พื้ที่ชั่วคราวบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

592

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 501/2567 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ผู้ได้รับสิทธิใช้พื้ที่ชั่วคราวบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ตามประกาศฉบับที่ 2089/2566 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 นั้น
ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่อาคาร มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาขยายเวลาให้สิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวแกผู้ประกอบการ จำนวน 57 ราย (58 พื้นที่เช่า)

กำหนดขยายเวลาให้สิทธิพื้นที่ประเภทกิจการ ร้านล้างอัดฉีดรถยนต์ (คาร์แคร์) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 ( 4 เดือน)

กำหนดขยายเวลาให้สิทธิพื้นที่ประเภทกิจการ อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าและบริการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 ( 3 เดือน)

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการที่มีรายชื่อ ติดต่อเข้าจัดทำบันทึกข้อตกลงการรับสิทธิใช้พื้นที่ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 
ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.เท่านั้น

501/2567-ขยายเวลาผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

 


วันที่โพส 2024-02-27 03:25:51

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »