detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

299

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 473/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 391/2567) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องโครงการรับสิทธิถ่ายภาพและจำหน่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น 

บัดนี้ การยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวซาลอน

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องกาลพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

 

473/2567-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิถ่ายภาพฯ

วันที่โพส 2024-02-21 07:20:55

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »