detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

265

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 
พนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน

ตามประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และตามประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ นั้น

บัดนี้ การสอบปฏิบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ดังนี้

๓.   เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๓.๑  สำเนาหนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว  จำนวน ๑ ชุด
๓.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๓.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๓.๔  หากเป็นชายต้องมีสำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ สำเนาหนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร จำนวน ๑ ชุด
๓.๕  สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด
๓.๖  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ผู้ที่ไม่นำเอกสารตามข้อ ๓.๑ – ๓.๖ ไปให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบคัดเลือกในวันทำการคัดเลือก
จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ตามข้อ ๑) หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
และให้แจ้งบุคคลนั้นว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในครั้งนี้

อนึ่ง ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครของบุคคลผู้สอบได้ทุกรายเมื่อเข้าปฏิบัติงาน
หากพบว่าเป็นวุฒิปลอมจะถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีตามกฎหมาย

๔.  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

๔.๑  ให้ผู้สอบมารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบและไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบตามข้อ ๒. ผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที
๔.๒  ผู้สอบต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ผู้สอบสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด หรือรองเท้าแตะเข้าสอบโดยเด็ดขาด

อ่านเพิ่มเติม… 3/2567-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


วันที่โพส 2024-02-20 08:36:41

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »