detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

378

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ตามประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

           บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเฉพาะผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ดังนี้

 

๓.   เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบคัดเลือก

๓.๑  หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาตรี ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด

๓.๒  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๓.๓  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๓.๔  หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ หนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๓.๕  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา     จำนวน ๑ ชุด

๓.๖  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ไม่นำเอกสารตามข้อ ๓.๑ – ๓.๖ ไปให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบคัดเลือกในวันทำการคัดเลือก จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ตามข้อ ๑) หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศ
รับสมัครกำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และให้แจ้งว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในครั้งนี้

อนึ่ง ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครของบุคคลผู้สอบได้ทุกรายเมื่อเข้าปฏิบัติงาน หากพบว่าเป็นวุฒิปลอมจะถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีตามกฎหมาย

๔.  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

๔.๑  ให้ผู้สอบมารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบและไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบตามข้อ ๕ ผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที

๔.๒  ผู้สอบต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ผู้สอบสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด หรือรองเท้าแตะเข้าสอบโดยเด็ดขาด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากไม่ไปเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์

2/2567-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่โพส 2024-02-13 07:36:41

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »