detail_news

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน

241

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 16/2566) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน

           ตามที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ
จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจัดเก็บรายได้
จำนวน 1 อัตรา และช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา นั้น

           บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ
จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

           1.     ตำแหน่งนักบัญชี  ได้แก่ นางสาวรัฐกฤตา  ภูมิบ้านค้อ

           2.     ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ได้แก่ นางสาวรัชนก  เพิ่มวิลัย

           3.     ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้ ได้แก่ นายคณิศร  เกษมสุข

                   อันดับสำรอง

                   3.1 นางสาวอัญธิญาน์  อนันตปัญญารัตน์

                   3.2 นางสาวจารุวรรณ  ศรีจองแสง

                   3.3 นางสาวปริมวิภา  ปัญสุวรรณ

           4.     ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง  ได้แก่ นายยุทธพงษ์  มะลิวัลย์

                    อันดับสำรอง นายอตินันท์  สิงห์คำป้อง

           ผู้ได้รับการคัดเลือกในอันดับสำรองจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากมีการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวนั้นอีก
และได้ขึ้นบัญชีสำรองใหม่แล้ว ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

          ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก (ยกเว้นอันดับสำรอง) ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2566 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่ต้องเตรียมมา ณ วันที่รายงานตัว
1. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับไปในวันรายงานตัวด้วย)

16-2566-ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๔ อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน

วันที่โพส 2023-10-27 07:57:38

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »