detail_news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร - สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง

188
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง
 
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 (ฝั่งสำนักงาน) ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์
1. นางสาวภัคจิรา แสงกล่ำ
2. นางสาวสุนิตา พรมอาสา
3. นางสาวลลิตา ดอนอิสวน
4. นางสาวกนกวรรณ ทุมมา
5. นางสาวมณฑกาญน์ สมคะเนย์
6. นางสาวสุจิวงษ์สกุล ไหมจันทึก
7. นางสาวนิลุบล ตาอุดม
8. นางสาวอรชา เพ็งเพชร์
9. นางสาวสิริวรรณ ชื่นชม
10. นางสาวอรอุมา หรั่งมา
 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด และติดรูปเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
7. หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือหนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

วันที่โพส 2023-10-26 06:32:49

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »