detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)

385
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2254/2566) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง)
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร โดยต้องนำยื่นเอกสารด้วยตัวเองเท่านั้น
1. เอกสารแสดงความประสงค์ (ใบสมัคร) ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมผมปลอม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน จำนวน 3 รูป ต่อเอกสารแสดงความประสงค์ 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
5 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการตรวจจากแพทย์ โดยต้องแสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล เท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : กรณีนิติบุคคลให้แนบหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลด้วย
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและคัดเลือก
1. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในพื้นที่โครงการบริการสวัสดิการ อาหาร – สินค้า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) ครั้งที่ 3/2566 ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน สามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่ https://asset.kku.ac.th หรือ https://www.facebook.com/KKUcomplex
2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน  ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร 1 ชุด ต่อการแสดงความประสงค์ขอรับสิทธิใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้า 1 ล็อค และต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อเอกสาร 1 ชุด โดยกำหนดให้ผู้สมัคร 1 ราย สามารถยื่นความประสงค์ขอประกอบกิจการได้เพียง 2 ล็อค เท่านั้น
3. ผู้สมัครต้องวางเงินประกันซอง จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งล็อค โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น และมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน โดยเงินจำนวนนี้หากผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และหรือเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินประกันซองให้แก่ผู้สมัคร แต่หากผู้สมัครไม่มาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกันซองนั้น และผู้สมัครจะใช้สิทธิโต้แย้งใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้ว ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารขอเงินประกันซองคืนภายใน 90 วัน หากไม่มาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ขอสงวนสิทธิริบเงินประกันซองเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
4. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน โดยเมื่อผู้สมัครยื่นเอกสารแสดงความประสงค์แล้ว จะขอถอนคืนมาแก้ไข เพิ่มขอเสนอ หรือยกเลิกไม่ได้ หากคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครตรวจสอบพบว่า ขาดคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิผู้ยื่นความประสงค์ทันที
5. ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจเอกสาร จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร รายละเอียดสินค้า คุณภาพสินค้า และแผนการดูแลบริหารจัดการร้านค้าที่นำเสนอ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำตัวอย่างสินค้าที่ต้องการจำหน่าย ไม่เกิน 2 ชนิด มานำเสนอคณะกรรมการฯ ในวันสัมภาษณ์ โดยตัวอย่างที่นำมาต้องมีปริมาณและคุณภาพ เหมือนกับที่ผลิตเพื่อจำหน่ายจริงทุกประการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้สมัครที่พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม สามารถประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย   
6. ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องมาเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด จะอุทธรณ์และหรือจะนำไปฟ้องร้องคดีใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้
กำหนดการรับสมัคร
ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ วันที่ 6 – 9 พ.ย. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. เท่านั้น ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
วันที่ 14 พ.ย. 2566 – ประการายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
วันที่ 20 – 24 พ.ย. 2566 – สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ)
วันที่ 30 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับจัดสรรพื้นที่
วันที่ 7 ธ.ค. 2566 จัดสรรพื้นที่ ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

 

ดาวน์โหลดประกาศ 2254/2566 -รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า (ตลาดมอดินแดง)
ดาวน์โหลดใบสมัคร --เอกสารแสดงความประสงค์ 2254/2566

วันที่โพส 2023-10-10 09:34:57

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »