detail_news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

730

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1770/2566) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1610/2566) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหารสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ประกอบการประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 48 ราย (จำนวนทั้งหมด 65 ล็อค) และอันดับสำรอง จำนวน 5 ราย (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1) โดยให้ผู้มีรายชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ มาเข้าร่วมการจัดสรรพื้นที่ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ดังนี้

ประเภทกิจการ

วัน

เวลา

วิธีการ

สถานที่

อาหาร

และ

เครื่องดื่ม

วันศุกร์ที่

11 สิงหาคม

2566

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการจัดสรรพื้นที่

ห้องประชุม 2 ชั้น 3

ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.00 – 09.15 น.

ชี้แจ้งวิธีการเลือกตามลำดับ

09.15 – 12.00 น.

เลือกตามลำดับ

  1. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1610/2566) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหารสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2)
  2. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะต้องชำระเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการ
    ใช้พื้นที่เป็น เงินสด ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่ชำระภายในวัน เวลา ที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิที่ได้รับทันที

1770/2566-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจะดสรรพื้นที่ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่โพส 2023-08-08 03:19:02

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »