detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3

909
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 72/2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3
บริเวณพื้นที่ ชั้น 1 ขนาดพื้นที่ 355 ตารางเมตร
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR
ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มข. ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอต่อกรรมการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติมในประกาศ…… https://kku.world/asset-announce72
ข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR ……..https://kku.world/kf2le
แผนผังพื้นที่ ……https://kku.world/plan72
เอกสารแสดงความประสงค์ ……https://kku.world/yhwjm

วันที่โพส 2023-01-11 10:22:35

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »