detail_news

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า จำนวน 2 อัตรา

8
 
ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 12/2565) – เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท
วุฒิที่รับสมัคร ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือทางที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
กำหนดการ
– ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ – 26 ตุลาคม 2565 ตามวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
3 มีความรู้ และความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ด้านการบริหารธุรกิจพื้นที่เช่า
4 มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่า การบริหารจัดการสัญญา และการติดต่อประสานงาน
5 มีทักษะในเรื่องการประสานงานและการเจรจา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ และมีความคิดเชิงบวกในการทำงาน
7 มีความรู้ และความเข้าใจในการจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่เช่า
8 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟได้เป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ในรูปแบบ visualization ได้
9 สามารถเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตน
10 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

วันที่โพส 2022-10-04 03:56:56

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »