detail_news

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าตลาดมอดินแดง ครั้งที่ 3/2565 (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มข.)

801
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2066/2565

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อจำหน่ายสินค้าในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) ครั้งที่ 3/2565

1. ระยะเวลาจำหน่ายสินค้า

   ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม 2565

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

   2.1 ต้องเป็นบุคคลที่กำลังศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น

   2.2 ต้องดำเนินกิจการร้านค้าด้วยตนเอง เท่านั้น

   2.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือโรคติดต่อเป็นอันตรายต่อสังคม

   2.4 ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   2.5 ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาททางคดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   2.6 ไม่เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญาหรือทิ้งงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   2.7 ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย ยกเว้นการกระทำผิดที่กระทำ
        โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

   2.8 ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบร่างกายทั่วไป โดยต้องแสดงผลการตรวจสอบร่างกายจากโรงพยาบาลเท่านั้น

   2.9 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะได้รับการพิจารณาเป็น
        อันดับแรก (ต้องแสดงหลักฐานการกู้ยืม)

   2.10 สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000.- บาท/เดือน จะได้รับการพิจารณาเป็น
          อันดับแรก (ต้องแสดงเอกสารรับรองเงินเดือน)

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

   3.1 เอกสารแสดงความประสงค์ (ใบสมัคร) ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด จำนวน 1 ชุด

   3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

   3.3 สำเนาทะเบียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

   3.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
(กรณีนักศึกษา)

   3.5 สำเนาบัตรประจำตัว (พนักงาน, ข้าราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรับรอง
        สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ (กรณีบุคลากร)

   3.6 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการตรวจ
        จากแพทย์ โดยต้องแสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล เท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ

   3.7 (หลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) (หากมี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

   3.8 เอกสารรับรองเงินเดือน กรณี ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000.- บาท/เดือน (หากมี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปแบบการคัดเลือก

          ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินจะเป็นผู้พิจารณาให้สิทธิจำหน่ายในโครงการ จัดสรรพื้นที่สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณตลาดมอดินแดง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการและจะพิจารณาจากรายได้หรือความจำเป็นของผู้แสดงความประสงค์ โดยจัดสรรให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือบุคลากรที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000.- บาท/เดือน โดยมีภาระหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายสูง (แนบหลักฐานประกอบ) เป็นอันดับแรก โดยผู้รับสิทธิจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ในล็อคที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินเห็นเหมาะสมและว่างอยู่ (เอกสารแนบ 1)

 5. ขั้นตอนการสมัคร

          5.1 ผู้ที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าต้องกรอกข้อความในเอกสารแสดงความประสงค์ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อเอกสารแสดงความประสงค์ โดยสามารถขอรับเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บริการจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/KKUcomplex/ (เอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกระยะเวลาที่ประสงค์จำหน่ายได้ในระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

          5.2 ผู้ประสงค์จะจำหน่ายสินค้า สามารถยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3. นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์บริการจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          5.3 ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน โดยเมื่อผู้สมัครยื่นเอกสารแสดงความประสงค์แล้ว จะถอนคืนมาแก้ไข เพิ่มข้อเสนอ หรือยกเลิกไม่ได้ หากกรรมการดำเนินการรับสมัครตรวจสอบพบว่า ขาดคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิผู้ยื่นความประสงค์ทันที

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรับสมัคร :  2066/2565-ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ ตลาดมอดินแดง สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มข. ครั้งที่ 3/2565
ใบสมัคร : --เอกสารแสดงความประสงค์การสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ ตลาดมอดินแดง สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มข.วันที่โพส 2022-09-06 09:12:20

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »