detail_news

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการให้สิทธิเอกชนพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

192

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เผยแพร่ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการให้สิทธิเอกชนพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมข้อเสนอแนะได้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ตามที่มหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับและคัดเลือกข้อเสนอจากผู้สนใจลงทุนเพื่อการพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างอาคารที่จอดรถ โดยผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนลงทุนและพัฒนาก่อสร้างอาคาร โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องมอบกรรมสิทธิทรัพย์สินโครงการให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมการเปิดให้บริการและมหาวิทยาัลยมอบสิทธิในการดำเนินกิจการในอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดประเภทและลักษณะอาคาร

  • จอดรถได้ 1,000 คัน
  • มีพื้นที่ร้านค้าภายในอาคาร
  • รูปแบบอาคารโครงสร้างเหล็กแบบข้อต่อสลักเกลียว
  • ระบบบริหารจัดการอาคารจอดรถ
  • ระบบดูแลความปลอดภัยภายในอาคาร
  • พื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 62.5 ตรางวา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
สามารถส่งความคิดเห็นได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง
Email : kku-procurement@kku.ac.th

ดาวน์โหลด --ร่าง TOR ข้อกำหดนดโครงการให้สิทธิเอกชนก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

 


วันที่โพส 2024-05-22 04:38:42

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »