detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

196

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1404/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บัดนี้ การยื่นเอกสารข้อเสนอได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการรับสิทธิประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่ภายในบริเวณ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ศรีบราวน์ จำกัด 

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

1404/2567-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ร้านค้าพื้นที่ Science Square คณะวิทยาศาสตร์

วันที่โพส 2024-06-11 10:14:07

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »