detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า และประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2567

793

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1323/2567) เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า และประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2567

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า และประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ ตลอดจนสถานประกอบการภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่ตั้งสถานประกอบกิจการร้านค้าและกิจการบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

 • ประเภทร้านค้า
  • ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
  • ร้านค้าใต้หอพัก
  • ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่ 11-12
  • อาคารชั้นเดียว บริเวณลานจอดรถสโมสรอาจารย์
  • อาคารชั้นเดียว บริเวณหลังอัฒจรรย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 • ประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน
  • บูธชั่วคราวศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
  • บูธชั่วคราวศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
  • จุดผ่อนปรนตลาดเช้าหนองแวง
  • จุดผ่อนปรนตลาดเย็นหนองแวง
  • บูธชั่วคราวศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
  • บูธชั่วคราวอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
  • บูธชั่วคราวอาคารพลศึกษา
  • บูธชั่วคราวแฟลตป่าดู่ 11-12
  • บูธชั่วคราวหอพักนักศึกษา
  • บูธชั่วคราวพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
  • บูธชั่วคราวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  • บูธชั่วคราวอาคารพิมล กลกิจ
  • บูธชั่วคราวอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
  • จุดผ่อนปรนตลาดเช้ามอดินแดง
 • รับเหมาจัดการเศษอาหาร
  • ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
  • ตลาดมอดินแดง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1.  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่ --เอกสารแสดงความประสงค์ 1323/2567 ตั้งแต่วันที่ออกประกาศจนถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2567

2. ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ได้ที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) (โดยต้องยื่นเอกสาร 1 ชุด ต่อการยื่นความประสงค์ 1 ห้องหรือล็อค)

2.1 กรณีประเภททร้านค้า ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 17 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
การสมัคร จำนวน 500.- บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

2.2 กรณีประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 24 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

กำหนดการสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกภายใน วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) และที่ https://asset.kku.ac.th หรือ https://www.facebook.com/KKUcomplex

2. สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งแต่ วันที่ 15 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ภายใน วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) และที่ https://asset.kku.ac.th หรือ https://www.facebook.com/KKUcomplex

4. ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการรับสิทธิ และลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับสิทธิใช้พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


วันที่โพส 2024-06-05 06:13:46

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »