detail_news

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่จำหน่ายอาหารหรือสินค้าประเภทหาบเร่ แผงลอย บริเวณรอบบึงสีฐาน และ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

266

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1295/2567) เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่จำหน่ายอาหารหรือสินค้าประเภทหาบเร่ แผงลอย บริเวณรอบบึงสีฐาน และ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1130/2566) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขจำหน่ายอาหารหรือสินค้าประเภทหาบเร่ แผงลอย บริเวณรอบบึงสีฐาน และอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 94 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการทั่วไป (จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป) และผู้ประกอบการรถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) (ตามเอกสารบัญชีแนบท้ายประกาศหมายเลข 1) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สิทธิใช้พื้นที่ผ่อนปรนในการประกอบกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. กำหนดระยะให้สิทธิใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการ เป็นระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
  2. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ จะต้องปฏิบัติตามข้อ 9 และ 10 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1130/2567) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567
  3. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามในประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ฉบับที่ 1130/2567) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิทันที

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับสิทธิดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่โพส 2024-05-29 03:42:42

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »