detail_news

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง)

172

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1153/2567) เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 671/2567) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2567 เรื่อง โครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการ หอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2776/2567 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้แก่ บริษัท มอดินแดง 2547 จำกัด

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกติดต่อเพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงให้สิทธิดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ภายในวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1153/2567-รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง)


วันที่โพส 2024-05-15 02:31:22

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »