detail_news

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานบริหารพื้นที่เช่า จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

98

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2567) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานบริหารพื้นที่เช่า  จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานบริหารพื้นที่เช่า จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

ปรากฏว่า นางสาวสุกัญญา ม่วงดี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก (ยกเว้นอันดับสำรอง) ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์

อันดับสำรอง
1.  นางสาวนริสรา  คนสูง

2.  นางสาวนีรชา  พ่อชมภู
3.  นายวโรดม  หระสิทธิ์
4.  นางสาวอัญธิญาน์  อนันตปัญญารัตน์
5.  นายชนินทร์  ประเสริฐสังข์

ผู้ได้รับการคัดเลือกในอันดับสำรองจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากมีการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีสำรองใหม่แล้ว ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
1. ใบรับรองแพทย์   จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน    จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จำนวน 3 ชุด
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 2 รูป
หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อนึ่ง ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครของบุคคลผู้สอบได้ทุกรายเมื่อเข้าปฏิบัติงาน หากพบว่าเป็นวุฒิปลอมจะถูกยกเลิกจ้างและดำเนินคดีตามกฎหมาย

ดาวน์โหลดประกาศ 8/2567-ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานบริหารพื้นที่เช่า จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่โพส 2024-03-29 02:25:58

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »