detail_news

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมอัคคีภัยผู้ประกอบการในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน

57

โครงการอบรมอัคคีภัยผู้ประกอบการในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ประจำปี 2567

“หลักสูตรฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย” วิทยากรโดย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 21 เดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ – ภาคเช้า (กลุ่มผู้ประกอบตลาดมอดินแดง)

08.30 – 08.45 น.   ลงทะเบียนรอบเช้า

08.45 – 09.00 น.   พิธีเปิดโครงการฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกฯ  โดย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.00 – 10.00 น.    บรรยายทฤษฎี (1 ชั่วโมง) เรื่อง “มาตรการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  วิทยากรโดย นายมรกต สุบิน
                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.00 – 10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.15 น.       บรรยายทฤษฎี (1 ชั่วโมง) เรื่อง “ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย”  วิทยากรโดย 1. นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี
                                  ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11.15 – 12.15 น.       ฝึกภาคปฏิบัติ (1 ชั่วโมง) ฝึกปฏิบัติการ “ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย”
                                  วิทยากรจาก กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

                                  กลุ่มที่ 1 วิทยากร โดย
                                  1. นายวิรุณ      ภูบุญลาภ         ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม
                                  2. นายดำรง      หรสิทธิ์           ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

                                  กลุ่มที่ 2 วิทยากร โดย
                                  3. นายอาทิตย์   ร้ายสูงเนิน        ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
                                  4. นายสุทธิพงษ์  กาบบัวลอย      ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

12.15 น.                   ปิดการอบรมภาคเช้า

12.15 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

กำหนดการ – ภาคบ่าย (กลุ่มผู้ประกอบการศูนย์อาหารและบริการ, จุดผ่อนปรน)

12.45 – 13.00 น.       ลงทะเบียนรอบบ่าย

13.00 – 13.15 น.       พิธีเปิดโครงการฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกฯ โดย ผศ. ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.15 – 14.15 น.        บรรยายทฤษฎี (1 ชั่วโมง) เรื่อง “มาตรการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น” วิทยากรโดย นายมรกต สุบิน
                                    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.15 – 14.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.30 น.       บรรยายทฤษฎี (1 ชั่วโมง) เรื่อง “ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย” วิทยากรโดย 1. นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี
                                    ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.30 – 16.30 น.       ฝึกภาคปฏิบัติ (1 ชั่วโมง) ฝึกปฏิบัติการ “ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย” 
                                    วิทยากรจาก กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

                                     กลุ่มที่ 1 วิทยากร โดย
                                      1. นายวิรุณ      ภูบุญลาภ         ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม
                                      2. นายดำรง      หรสิทธิ์           ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

                                    กลุ่มที่ 2 วิทยากร โดย
                                    3. นายอาทิตย์   ร้ายสูงเนิน        ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
                                    4. นายสุทธิพงษ์  กาบบัวลอย      ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

16.30 น.                   ปิดการอบรมภาคบ่าย


วันที่โพส 2024-03-06 03:30:21

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »