detail_news

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

875

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ด้วยศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท สังกัด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

๑.๒ หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร ๑.๓ ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

๑.๔ มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงานในด้านพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑.๕ มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร--ใบสมัครงานพนักงานวิสาหกิจ และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ ม.๑๖ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดประกาศ  1/2567-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 


วันที่โพส 2024-01-31 10:47:59

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »