detail_news

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิทดลองขายชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 29 ก.พ. 2567

392

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจทดลองขายชั่วคราว ภายในศูนย์อาหารและบริการต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้แก่

พื้นที่รับสมัครทดลองขายให้สิทธิ จำนวน 3 จุด

  • ศูนย์อาหารและบริการ 4 (ห้องที่ว่าง 4115) ค่าเช่าเดือนละ 4,920 บาท
  • ตลาดเช้าหนองแวง ค่าเช่าเดือนละ 2,500 บาท (ล็อคว่าง M313, M333, M336, M337)
  • ตลาดเย็นหนองแวง ค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท (ล็อคว่าง E301, E302, E305, E308, E309, E310, E311, E313)

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 5 ราย จำนวน 5 พื้นที่ จากจำนวนพื้นที่ว่างทั้งหมด 13 พื้นที่ ให้สิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้ 

  1. กำหนดระยะเวลาให้สิทธิการใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อประกอบกิจการ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
  2. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ชั่วคราวต้องปฎิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1233/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อปฎิบัติของผู้ประกอบการร้านค้า 1233/2561-ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านค้า
  3. ผู้มีรายชื่อได้รับสิทธิ ติดต่อชำระค่าใช้พื้นที่ชั่วคราวในวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
  4. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธการใช้พื้นที่ชั่วคราว จะต้องชำระค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 


วันที่โพส 2024-01-04 03:20:18

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »