detail_news

ประกาศรายชื่อผู้สมัครร้านค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2566 ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

713

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2952/2566) เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารและสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 นั้น และเกิดข้อผิดพลาดในการตอบอีเมลแจ้งยืนยันการลงทะเบียนตามข้อ 4.3 ในประกาศ ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครร้านค้าที่มีสิทธิเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 (ตามกำหนดการในรูปภาพ ) 

นาย จักรกฤษ แซ่ย้าง
นางสาว กรรณิการ์ พะนาศูนย์
นาย กรวิชญ์ พาพหม
นางสาว กฤษณา วารีหลั่ง
นางสาว กษมาพร เทพจั้ง
นางสาว กานต์พิชชา มีระหันนอก
นาย เกรียงไกร ไชยชาติ
นางสาว ขนิษฐา พันธุสีมานนท์
นาย คำปิ่น มูลมาตร์
นางสาว จริยาภรณ์ เพ็งรักษ์
นางสาว จันทร์ทิมา พันธ์งาม
นางสาว จิรนุช ชำนาญ
นางสาว จิราภรณ์ วงศ์ษา
นางสาว ชนันพัทธ์ เมฆขจรพิพัฒน์
นางสาว ชลณี สิงห์เสนา
นาย ชัย ตันติสุนทรากุล
นางสาว ชุติญา สอนสุภาพ
นางสาว ณัฐกฤตา เศวตวรานนท์
นางสาว ณัฐนิชา แสนเมือง
นางสาว ณิชา ปากเสียงดี
นาย ดนัย มั่นกลิ่น
นาง ดวงใจ วงษา
นาง ดาวรุ่ง ชูศรีโฉม
นาย ธนกฤษ พุทธวงค์
นาย ธนพงษ์ แสนประสิทธิ์
นางสาว ธนัชภรณ์ ดิษธรรม
นาย นรินทร์ ฤดี
นางสาว นฤมล จันทร์มาลา
นาย นัฐพงษ์ จะน่ารัตน์
นางสาว นันทณัฐ ขวกเขียว
นางสาว นันทวัน พันธ์งาม
นางสาว พรไพลิน งามสว่างรุ่งโรจน์
นางสาว นาฎลดา ศรีตำปา
นางสาว นุชนาถ ป้อสากล
นางสาว เนตรชนก ไขประพาย
นาง บังอร บริบาล
นาย บัญญัติ ช่างปลูก
นางสาว ปนิตา วิไลเลิศ
นาย ปรเมศร์ อุปพงษ์
นาง ประนอม อุคำ
นางสาว ผกากาญจน์ มีพูล
นางสาว พจนารถ ร่วมกูล
นางสาว พรปวีณ์ สวัสดิ์พานิช
นาย พิทักษ์ พุทธจง
นางสาว พินิจนันท์ ภู่ปีติพงศ์
นางสาว ภานุมาศ ภู่สุวรรณ
นางสาว มนรดา ปั้นอุทัย
นางสาว มยุรี พลศักขวา
นางสาว มีนา กลางเคื่อม
นาย ยุทธการ แคนเภา
นางสาว รจนา พิกุลเงิน
นางสาว รัชนี มั่นคง
นาย ราชา เปรี่ยมเพ็ชร
นาย วันเฉลิม หล่มศรี
นางสาว วารุณี อ่อนละออ
นางสาว วารุณี ทอนจรุง
นาย วีระวัฒน์ พุทธจง
นาย สมชาย ทับทิมธรรม
นางสาว สมพิศ แซ่เล็ก
นาง สำราญ เทียนจันทร์
นาย สินทอง อุคำ
นางสาว สุกัญญา ทองคำขาว
นางสาว สุทธิดา วงศ์สุนทรทรัพย์
นาย สุทธิศักดิ์ วังนาทัน
นาย สุพจน์ วารนุตร
นาย สุพรม แก้วเปี้ย
นาย สุรเดช จะลอ
นาย สุริยา-ทองประไพ
นาย สุวัฒน์ ตติยวสุ
นาย สุวิทย์ นิลยอง
นาย อดิศักดิ์ อนงค์ศิลป์
นาย อโนชา พิศิลป์
นาย อภิเชษฐ์ แหล่ยัง
นางสาว อรพรรณ สิงห์นันท์
นางสาว อำไพ พรายแก้ว
นาง อุมา วังนาทัน
นาย เอกยศ หอมนาน

สอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์ 043-009700 ต่อ 42113 


วันที่โพส 2023-12-13 07:39:48

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »