detail_news

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้า ครั้งที่ 1/2566

184
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2836/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้า ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
กำหนดให้สิทธิใช้พื้นที่เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และลงนามในบันทึกข้อตกลง
ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
** รายละเอียดค่าธรรมเนียม ตามข้อ 6.4 กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2237/2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566
 
อ่านเพิ่มเติมในประกาศ….
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ ฉบับที่ 2836/2566 – https://kku.world/z27s3
ประกาศรับสมัครฯ ฉบับที่ 2237/2566 – https://kku.world/my4dx

วันที่โพส 2023-11-30 09:20:22

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »