detail_news

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร - สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง

94
 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ ตลาดมอดินแดง อัตราค่าจ้าง 11,500 บาทต่อเดือน
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.66 เป็นต้นไป
 
กำหนดการ
วันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2566 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่อีเมล oyjapr@kku.ac.th
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. มีสัญชาติไทยและมีอายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป
3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
4. มีมารยาทเรียบร้อยสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัยตรงต่อเวลาและรักในการบริการ
 
เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด และติดรูปเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
7. หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือหนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
* ทำงานทุกวันเวลา 13.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน และตลาดมอดินแดง
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://kku.world/1tafs

วันที่โพส 2023-10-20 06:29:42

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »