detail_news

เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอบรมอัคคีภัยผู้ประกอบการในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

552
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกำหนดการโครงการอบรมอัคคีภัยผู้ประกอบการในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ประจำปี 2566

“หลักสูตรฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย”

วันที่ 8 เดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเช้า 08.30 – 12.30 น.  (กลุ่มผู้ประกอบตลาดมอดินแดง)

ภาคบ่าย 12.30 – 16.30 น. (กลุ่มผู้ประกอบการศูนย์อาหารและบริการ, จุดผ่อนปรน)

08.30 – 08.45 น.     ลงทะเบียนรอบเช้า

08.45 – 09.00 น.     พิธีเปิดโครงการฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกฯ โดย นายมรกต สุบิน ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.00 – 10.00 น.     บรรยายทฤษฎี (1 ชั่วโมง) เรื่อง “มาตรการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น” วิทยากรโดย นายมรกต สุบิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

10.00 – 10.15 น.      พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.15 – 11.15 น.        บรรยายทฤษฎี (1 ชั่วโมง) เรื่อง “ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย” วิทยากรโดย 1. นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย

11.15 – 12.15 น.         ฝึกภาคปฏิบัติ (1 ชั่วโมง) ฝึกปฏิบัติการ “ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย”  วิทยากรจาก กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญ
  2. นายวิรุณ ภูบุญลาภ         ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม
  3. นายสมานชัย ชินฝั่น ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยดับเพลิง
  4. ว่าที่ รอ.กานต์ เจริญโสภารัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยกู้ชีพ
  5. สิบเอกสัญชัย เสนามงคลชัย ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
  6. นายณัฐวุฒิ พรมลือชัย       ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

12.15 น.          ปิดการอบรมภาคเช้า

12.15  น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน        


วันที่โพส 2023-05-08 04:25:24

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »