detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านพักบุคลากรเก่าข้างแฟลตจามจุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 815/2566) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านพักบุคลากรเก่าข้างแฟลตจามจุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ดำเนินกิจการ : พื้นที่บ้านพักบุคลากรเก่าข้างแฟลตจามจุรี
พื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,707.80 ตร.ม.
– พื้นที่ตัวบ้าน 229.80 ตร.ม.
– พื้นที่บริเวณรอบตัวบ้าน 631 ตร.ม.
– พื้นที่จอดรถ 847 ตร.ม.

ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และ
มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

2.2 ต้องดำเนินกิจการหรือรับผิดชอบด้วยตนเองเท่านั้น

2.3 ไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

2.4 ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาททางคดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาก่อน หรือในปัจจุบัน หรือบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญาหรือทิ้งงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ บุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือโรคติดต่อที่เป็น  อันตรายต่อสังคม

2.6 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

2.7 ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย ยกเว้น
การกระทำผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

2.8 กรณีบุคคลผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการตรวจร่างกายทั่วไป โดยต้องแสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลเท่านั้น และเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กำหนดการรับสมัคร

ยื่นเอกสารสมัคร วันที่ 8 – 10 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.) ณ  ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา วันที่ 19 พ.ค. 2566  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน และ https://asset.kku.ac.th หรือ  https://www.facebook.com/KKUcomplex
ผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอรายละเอียดกิจการต่อคณะกรรมการ วันที่ 30 พ.ค. 2566 (เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป) ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ วันที่ 7 มิ.ย. 2566 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน และ https://asset.kku.ac.th หรือ https://www.facebook.com/KKUcomplex
 
ดาวน์โหลดประกาศ https://kku.world/3pmtl
เอกสารยื่นความประสงค์ https://kku.world/sx7bg
ข้อกำหนด (TOR) https://kku.world/wzmzl
แผนผังพื้นที่ https://kku.world/1s2cg

วันที่โพส 2023-04-10 08:18:45

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »