detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

127

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 4/2566) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน

บัดนี้ การสอบปฏิบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (จำนวน 7 ราย)

กำหนดการวัน เวลา วิธีการและสถานที่คัดเลือก

  • สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 (ฝั่งสำนักงาน) ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 หน้าเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน https://asset.kku.ac.th หรือ https://www.facebook.com/KKUcomplex/

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
1.1 สำเนาหนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ชุด
1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
1.3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
1.4  หากเป็นชายต้องมีสำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ สำเนาหนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร จำนวน 1 ชุด
1.5  สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
1.6  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)
ผู้ที่ไม่นำเอกสารตามข้อ 3.1 – 3.6 ไปให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบคัดเลือกในวันทำการคัดเลือก จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น (ตามข้อ 1) หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และให้แจ้งบุคคลนั้นว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในครั้งนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
1.1 ให้ผู้สอบมารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบและไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบตามข้อ 2. ผ่านไปแล้ว 30 นาที
1.2 ผู้สอบต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ผู้สอบสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด หรือรองเท้าแตะเข้าสอบโดยเด็ดขาด

4/2566-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

วันที่โพส 2023-02-21 09:26:18

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »