detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3

124
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 252/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3
มีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท เจเค 2020 จำกัด
2. นางญาณาทิพ จิตตะยโศธร
 
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพส 2023-02-02 07:55:02

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »