detail_news

"กำหนดการกำจัดสัตว์พาหะและแมลงนำโรค ประจำปี พ.ศ.2566 " ในพื้นที่ความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน

512

ประชาสัมพันธ์ “กำหนดการกำจัดสัตว์พาหะและแมลงนำโรค ประจำปี พ.ศ.2566 ” ในพื้นที่ความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
 
แนวทางปฏิบัติของร้านค้า
1. การดำเนินการกำจัดสัตว์พาหะและแมลงนำโรค จะฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองน้ำ ดังนั้นจะมีละอองน้ำเกาะที่พื้นผิวสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได จึงขอความร่วมมือให้ร้านค้าทุกร้าน จัดเก็บเอกสาร ภาชนะ และวัตถุดิบต่างๆ พร้อมทั้งให้คลุมภาชนะและวัตถุดิบให้มิดชิด โดยขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ตามกำหนดการที่แจ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองเคมีปนเปื้อนและตกค้างในวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะและวัตถุดิบในร้าน
2. ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป และสถาบันการเงิน แจ้งให้ลูกค้าท่านทราบและงดให้บริการลูกค้าตามวัน เวลาที่ระบุ
3. ร้านสะดวกซื้อขอความร่วมมืองดให้บริการ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตามกำหนดการที่ระบุ
4. ให้แต่ละร้านค้าเช็ดล้างทำความสะอาดหลังจากฉีดพ่นแล้วเสร็จประมาณ 1 ชั่วโมง หรือหากเป็นเวลาวิกาลขอให้ร้านค้ารีบดำเนินการเช็ดล้างทำความสะอาดพื้นที่ของตนในเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนเปิดให้บริการ
 

วันที่โพส 2023-02-10 07:40:12

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »